Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


Il-Ġimgħa, 23 ta’ Jannar 2009

"Konverżjoni": Laqgħa ma' Kristu Rxuxtat

Siltiet mill-Udjenza Generali tal-Papa Benedittu XVI nhar it-3 ta’ Settembru 2008.
Il-Konverżjoni ta’ San Pawl
Informazzjoni miġbura minn Monica Sultana
Il-Papa Benedittu XVI jgħidilna li ħajjet San Pawl ħadet żvolta wara li kien ippersegwita l-Knisja ta' Kristu waqt li kien fi triqtu lejn Damasku għall-ħabta tas-snin tletin ta’ l-ewwel seklu. Il-Papa jistaqsi x’ġara dakinhar u jiggwidana f’dan ir-rakkont minn żewġ lentijiet differenti.

L-iktar li aħna familjari miegħu huwa r-rakkont ta’ San Luqa li jirrakonta l-ġrajja minn ta’ l-inqas tliet darbiet fl-Atti ta’ l-Appostli. Qarrej kwalunkwe li jaqra r-rakkont ta’ San Luqa kapaċi jagħti importanza lil ħafna dettalji bħal jaqa’ fl-art jew ra dawl kbir li jsemmilna l-Evanġelista. Imma l-Papa jgħidilna li dawn id-dettalji jwasslu għall-qofol tal-grajja: Kristu Rxoxt. Kristu Rxoxt jkellem lil Sawl u jbiddillu ħajtu u l-mod kif jaħseb. Id-dawl li bih kien mdawwal Kristu jwassal biex Sawl jitlef id-dawl t’għajnejh u dan jirrifletti l-fatt li San Pawl kien għama ghall-verita’ u għad-dawl li hu Kristu. L-iva definittiva għal Kristu fil-Magħmudija tagħtih lura d-dawl f’għajnejh lil San Pawl u issa jibda jara tassew.

Fiż-żminijiet l-imgħoddija, il-kelma “Magħmudija” kienet tfisser “Illuminazzjoni” għaliex fis-Sagrament tal-Magħmudija wieħed jingħata d-dawl biex jara. Fil-Konverżjoni ta’ San Pawl naraw li dan il-fatt iseħħ fiżikament mhux biss teoloġikament. Il-Papa jtenni li l-ħajja ta’ San Pawl tinbidel drastikament permezz tal-laqgħa tiegħu ma’ Kristu Rxoxt. Hija dik il-laqgħa bejn San Pawl u Kristu Rxoxt li tilħaq il-qofol tal-ġrajja tal-Konverżjoni ta’ Pawlu.
It-tieni verżjoni ta’ kif nistgħu nħarsu lejn il-Konverżjoni ta’ San Pawl hija mill-ittri li kien jikteb hu stess, jgħidilna l-Papa Benedittu XVI. Għalkemm mhux fid-dettal, San Pawl isemmi l-ġrajja tal-Konverżjoni tieghu meta fl-ittri tieghu jagħmel referenza għall-fatt li huwa wkoll hu xhud tal-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt. Liema ġrajja San Pawl jgħidilna ġiet rivelata lilu minn Kristu stess. Fl-ittra tiegħu lill-Korintin, San Pawl isemmi lid-diversi persuni li Kristu Rxoxt deher wara li qam mill-mewt u jagħmel referenza li fl-aħħar Kristu Rxoxt deher lilu wkoll. Imbagħad, fl-ittra tiegħu lill-Galatin, San Pawl jemfasizza l-fatt li huwa xhud ta’ Kristu Rxoxt u li l-missjoni tiegħu ngħatat lilu mingħand Krixtu Rxoxt innifsu.
Il-Papa Benedittu XVI jkompli jgħidilna li ż-żewġ interpretazzjonijiet minn persuni differenti jwasslu messaġġ uniku u fundamentali – Kristu Rxoxt kellem lil Pawlu u għamlu Appostlu, xhud tal-Qawmien tiegħu mill-mewt u tah is-setgħa li jxandar il-Kelma t’Alla. San Pawl qatt ma jsejjah dan l-episodju bħala l-Konverzjoni imma jara bħala l-qofol tal-grajja l-laqgħa tieghu ma’ Kristu. Il-Papa jgħidilna li din il-ġrajja għal San Pawl ma kinitx biss Konverżjoni iżda l-Qawmien tiegħu. Sawl il-qadim imut u jirxoxta Pawlu l-ġdid flimkien ma’ Kristu Rxoxt.
Il-Papa jġiegħlna nirriflettu kif il-ġrajja ta’ Pawlu tista’ tapplika għalina u jisħaq li sabiex aħna nkunu Kristjani ta’ veru rridu niltaqgħu ma’ Kristu. Din il-laqgħa m’hemmx għalfejn tkun xi ħaġa straordinarja bħal filkas ta’ San Pawl; huwa biżżejjed li niltaqgħu ma’ Kristu f’affarijiet sempliċi bħall-qari ta’ l-Iskrittura Mqaddsa u l-parteċipazzjoni tagħna fil-Liturġija Mqaddsa. B’dan il-mod inkunu nistgħu mmissu qalb Kristu u nħalluh jidħol f’qalbna. Il-Papa jħeġġiġna biex nitolbu lil Alla sabiex jippermetti li seħħ din il-laqgħa bejnna u bejn Kristu biex ikollna fidi ħajja u mħabba lejn kulħadd sabiex nkunu nistgħu ngħixu f’dinja aħjar.

It-Tlieta, 20 ta’ Jannar 2009

Għażiża Milena...

Għażiża Milena,
issa li qegħda daqshekk qrib ta' Ġesu'
u ta' Pawlu ta' Tarsu li int tant tħobb, itlob għalina!!
Ftakar fil-ġenituri tiegħek,
biex il-Mulej jagħtihom is-saħħa
quddiem l-isfidi li l-ħajja toffrilhom;

ftakar f'ħutek, biex ikomplu jikbru
fl-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu;

ftakar fiz-zijiet u
dawk kollha li kienu għeżież għalik;

ftakar fit-tfal sħabek,
imma ftakar b'mod partikulari,
fit-tfal li qed ibagħtu xi nġusitzzja...

għandek ix-xogħol għażiża Milena,
biex tiftakar f'dawn kollha u fina lkoll quddiem il-Mulej Ġesu!!

Grazzi, Milena, taż-żmien li għamilt magħna!!!

Ħabibek il-Kappillan
d. Tonio

Rittratti: John Cordina, Victoria

God asked for a new angel...


Il-Ħadd, 18 ta’ Jannar 2009

Fil-Jum li fih Milena ttajret lejn is-Sema


Bieb il-Ġenna nfetaħ beraħ
Sabiex jilqa’ lil Milena --
Fil-ftit snin li għamlet magħna
Tad-dar żgur kienet il-hena!

Il-Mulej iżda ddeċieda
Illi dlonk jinżel fil-ġnien
U minn hemm iqaċċat warda
Fost is-sbieħ u bla dewmien.

Ħut Milena, Wayne w Andrea
U magħhom it-tliet zijiet
Qegħdin jibku din it-telfa
Fost tant hemm u tbatijiet.

Min se jasal biex isabbar
Lill-qalb muġugħa tal-omm!
MaryRose, Alla hu miegħek,
U f’keffet idejh iżomm!

Qaddisin, anġli tas-Sema,
Ilqgħu diċ-ċkejkuna tagħna,
Daħħluha fil-ferħ tal-Ġenna
La darb’issa m’għadhiex magħna.

W'int, ta’ Tarsu: din hi bintek,
U għalhekk la tafdahiex;
Żommha ħdejk, għannaqha miegħek,
U mument la titlaqhiex!

Minn hemm fuq Milena tagħna
Itfa’ fuqna l-ħarsa tiegħek
Sakemm tasal il-ġurnata
Illi għad tgħaqqadna miegħek.

Kav Joe M Attard
Rabat – Għawdex
16-01-2009

Is-Sibt, 17 ta’ Jannar 2009

MILENA: ANĠLU TAL-MULEJ

Il-Mulej Ġesu' ried għalih anġlu ieħor, ried lil xi ħadd speċjali, u l-ħarsa tiegħu waqet fuq Milena. Iva, issa bla ma' nkunu niżbaljaw, nistgħu ngħidu li Milena hija ANĠLU TAL-MULEJ. Għandha post speċjali ħdejh. Nistgħu, bla dubbju ta' xejn ngħidu li issa għandna ħabiba tagħna, waħda mit-tfal tal-Munxar li hija qrib Ġesu', anġlu speċjali tiegħu. Nafu li meta nitlobu lil Alla, fost il-qaddisin tas-sema li hemm jidħlu għalina, flimkien ma' l-Appostlu Missierna San Pawl, issa hemm ukoll Milena.
Grazzi, Milena taż-żmien qasir, imma sabiħ li int għamilt magħna. Grazzi ta dik it-tbissima li dejjem kellek fuq fommok u żgur li issa dik it-tbissima hija sabiħa aktar minn qatt qabel, għax qed tibissem lil Mulej Ġesu'. Grazzi ta' dik il-ħarsa sabiħa tiegħek, ħarsa li ssa hija fil-qofol tas-sbuħija tagħha għax qed tara lil Ġesu' li int tant tħobb.
Mulej Ġesu', aħna, għalkemm xi ftit kontra qalbna, noffrulek ir-Ruħ safja u innoċenti ta' Milena, biex tagħti glorja lilek flimkien mal-qaddisin tiegħek. Noffrulek lil dan l-Anġlu biex issa jkun hemm aktar min jiftakar fina, fit-tfal tagħna, fil-ġenituri u fl-anzjani tagħna.
Milena, kun l-anġlu tar-Raħal tagħna!!!