Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


It-Tnejn, 14 ta’ Diċembru 2009

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Novembru 2009

Il-Ħamis, 5 ta’ Novembru 2009

Lill-Mons. Jose Agius...minn Mons. Isqof Mario Grech

Wara ż-żjara li Mons. Isqof agħmel għand is-saċerdoti fil-Brażil, fosthom fil-Parroċċa ta' Mons. Jose Agius, Mons. Isqof bagħat ittra ta' apprezzament għal dak kollhu li għamel u li qiegħed jagħmel Mons. Agius fil-Brażil. Hawn taħt issibu l-ittra ta' Mons. Isqof kif ukoll xi rittratti taż-żjara tiegħu fil-Parroċċa ta' Mons. Agius.


2 ta novembru, 2009

Għażiż ħabib d Ġużepp,
Nistqarr li kif Marija u Ġużeppi kellhom bżonn tlett ijiem biex sabu lil Ġesu fit-tempju u hemm intebħu bil-ħila tiegħu li jlaqqa miġemgħa biex jgħallem, għalija tlett ijiem miegħek kienu biżżejjed biex insir naf il-ħiliet naturali u pastorali li jgħanu l-miisteru saċerdotali tiegħek, liema kapaċitajiet int għaraft tuża biex tibni l-poplu t’Alla matul dawn l-40 sena li ilek kappillan tal-parroċċa ddedikata lil San Jose! Kif kelli l-okkażżjoni ngħid fl-omelija li għamlt waqt l-Ewkaristija li ċċelebrajna fl-aħħar jum li kont miegħek, minkejja li kont nafek personalment, ma kellix għarfien ta kemm taf “tibni” id-dar t’Alla! Għalhekk, iż-żmien qasir li għamilt għandek tani l-okkażżjoni biex nagħmel esperjenza differenti ta knisja, imma ukoll biex niskopri fik saċerdot li ma kontx naf!
Għadu stampat f’moħħi u f’qalbi dak li int irrakkontajtilna dwar l-ewwel esperjenzi tiegħek fil-Brażil meta tlaqt minn Għawdex bħala seminarista; ikkommovejtni meta smajtek tgħid li fil-bidu ġie li ġietek it-tentazzjoni li tirritorna lejn Għawdex, imma dan ma stajtx tagħmlu għax ma kellekx flus biex tixtri l-biljett! Nistħajjel li hemm ħafna anedotti bħal dawn u isbaħ li jekk nirrakkontawhom żgur inisslu sentimenti sbieħ. Nemmen li kif il-memorja hija importanti għal kull ġens, għandha valur ukoll għal poplu t’Alla, partikularment għalina l-presbiteri. Nara li l-istorja għandha valur pedagoġiku: tgħallem u tispira lil min jaqraha. Għalhekk, ħassjet li għandi nitolbok tikteb il-memiors tiegħek. Għalkemm dawn jiġbru ġrajjietek, dan huma ukoll ġrajjiert il-Knisja f’Lorandia u ġrajjiet il-Knisja f’Għawdex.

Ċertament huwa fl-isfond ta dak li ntiseġ matul dawn is-snin, li llum l-parroċċa tiegħek għandha struttura daqshekk interessanti. Ħadt pjaċir nara l-ħajja litrurġika tagħkom; ma kienx ikun hemm liturġija daqshekk partiċipata, kieku l-komunita mhix katekizzata. Veru li ma kellix l-okkażżjoni nkun preżenti għal waqtiet ta katakeżi, imma l-programm pastorali tal-parroċċa li għaddejtli, huwa xhieda ta dan. Dan jispjega għaliex matul is-snin għaraft tibni knejjes jew kappelli oħra li huma kkurrati daqs li kieku huma knejjes parrokkjali operanti. Dan kollu jagħmel sottofond għal ħidma karitattiva li għandha l-parroċċa. Iż-żewġ proġetti li ħadtni nżur, il-proġett AMOR u dak SOAMI, kif ukoll dawk id-day centers għat-tfal, huma monumenti ħajjin tal-karita. Nistqarr li apprezzajt ħafna il-mod kif taħdem f’dik li hija ħidma ta promozzjoni umana – jidher ċar li lil min hu bil-ġuħ,.int flok ma tagħtih ħuta għażilt li tgħallmu kif jistad u hekk tajtu l-kapaċita biex ikollu l-ħut ħajtu kollha! Tassew tagħmel il-qalb meta per eżempju tara li fuq medda ta erba snin mill-proġett Amor ħarġu tant ġuvintur li llum għamlu triq tajba f’ħajjithom. Żewġ xeni meraviljużi li nibqa ngħożż huma ta dawk iż-żewġ ġuvnotti li separatament ġew għandek jitlbuk tħalsilhom għall-istudju tagħhom! Inħeġġek tkompli taħdem u tinvesti b’dan il-mod.

Kienu ukoll stupendi dawk il-mumenti li għaddejna mas-saċerdoti Maltin! Kemm meta ħadtni nara lill-Isqof Costa, kif ukoll meta ntroduċejtni fil-parroċċa ta D Pawl Brincat u ma D. Bennie fil-Katidral. Il-quddiesa fil-Katidral kienet impressjonanti. Imbagħad iċ-ċirasa ta dan kollu kienet l-ikla li organizzajtilna tant tajjeb fit-tenuta ta Antonio u Luzia. Konna qisna ċ-ċenaklu! Napprezza li kont kapaċi tiġborna ma xulxin. Lili għamluli ħafna ġid; nistħajjel anke huma ħadu gost. Mela dak inhar li ħallejniek, fl-airport ta Kuritiba ltqajt ma d Ġwann Caruana li kkonfermali kemm kien ferħan u sollevat b’din il-laqgħa. Quddiem id-diffikulta tas-solitudni saċerdotali, tagħmel sewwa jekk tkompli ssostni u tieħu sehem f’dawn il-laqgħat – kemm dawk ta kull ġimgħa, kif ukoll dak ta kull xaharejn.
Apprezzajt ukoll il-ħidma tiegħek għall-vokazzjonijiet saċerdotali – il-fatt li għandek tlett seminaristi mill-parroċċa u kemm ilek hemm il-komunita parrokkjali tat sitt saċerdoti, huwa tassew lodevoli.

Ix-xeni li wrejtni tal- waqgħat ta l-ilma fi Iguacu huma stroardinarji, aktar u aktar meta tqis li kellna dik l-ospitalita ġeneruża li Donna Celita u żewġa, is-sidien tal-lukanda, offrewlna b’rispett lejk. Imma, nassigurak lil-esperjenza tal-fraternita saċerdotali li kellna u l-akkoljenza li tawna dawk kollha li ntroduċjetna magħhom, huma sinifikattivi ukoll. Nifhem allura għaliex l-Arċisqof Orlando huwa kuntent ħafna bik u moħħu jmstrieħ b’dak li qed jiġri fil-parroċċa tiegħek .

Ħadt nota tar-rapport li għamiltli u ser nipprova naħdem fuq xi punti li ndikajtli anzi nista ngħidlek li diġa kellimt lil kappillani.

Sħabi li kienu miegħi f’din iż-żjara pastorali kellhom kliem ta ammirazzjoni għalik. Baqgħu mpressjonati mhux biss bil-ħidma ta kwalita tiegħek, imma ukoll bl-enerġija li għandek għal Alla, għal Knsja u għas-soċjeta. Fuq kollox għarafna ukoll il-mod matur tiegħek kif twettaq ħidma missjunarja.

Filwaqt li nirringrazzjak ta kollox, nitolbok twassal it-tislijietu l-gratitudni tiegħi u tal-kollaboraturi tiegħi lil dawk kollha li għenuk biex din l-esperjenza tagħna setgħet tirnexxi.


Mons. Mario Grech
Isqof t'Għawdex

L-Erbgħa, 4 ta’ Novembru 2009

Tislijiet minn għand Giovanni...

Giovanni flimkien ma' grupp ta' żgħażagħ fi Guadalajara, Messiku.
Dawk li ġew Erapolis Spanja fis-sajf tat-2008 żgur li jitakkru lis-seminarista tar-Rogazzjonisti, Giovanni. Kien ikun dejjem mal-grupp tagħna u sar jaf ħafna dwar Malta u Għawdex permezz tagħna. Irċevejt email minn għandu u xtaqt naqsama magħkom, speċjalment dawk li jafuh, imma l-esperjenza li qed jagħmel hija sabiħa għal kulħadd.

Giovanni bħalissa bħala parti mill-formazzjoni saċerdotali tiegħu qiegħed fi Guadalajara l-Messiku, fejn qed jagħmel esperjenza ta' xogħol volontarju. F'dan il-pajjiż il-kultura u t-tradizzjonijiet huma ferm differenti minn tagħna. Għandhom kultura impurtata u mposta għal perijodu mhux ħażin mill-Ispanjoli u din il-kultura hija mħalta mat-tradizjonijiet antiki tal-post Incas u Maya. Il-ħajja f'dan il-post hija sempliċi ħafna u l-familji avolja ma' għandhomx ħafna possibilitajiet ekonomiċi, juru dinjieta kbira, disponibli u akkoljenti ħafna. Il-Fidi hawn hija qawwija u tinħass ħafna. Kull nhar ta' Ħadd f'kull parroċċa jagħmlu 10 quddisiet biex ilaħqu mad-domanda tan-nies li jiġu l-quddies. F'dan il-post hemm devozzjoni kbira lejn il-Madonna ta' Guadalupe u Giovanni qalilna li se jipprova jmur xi darba jew oħra f'dan is-Santwarju Nazzjonali tal-Messiku.

Filwaqt li rringrazzjana tat-talb (u tajjeb li nitolbu għalih) iselli għal dawk kollha li huwa sar jaf f'Erapolis ta' Spanja 2008.

It-Tlieta, 3 ta’ Novembru 2009

Ittra mill-Emm.T. il-Kardinal Geraldo Majella Agnelo

Għadni kemm irċevejt ittra minn għand il-Kardinal, primat tal-Brażil, l-Emm. T. Geraldo Majella Agnello, li fil-festa ta' din is-sena kien magħna. Peress li fl-ittra kemm-il darba jsemmi l-komunita' parrokkjali tagħna, xtaqt naqsama magħkom.
Fl-ittra tiegħu l-Kardinal irringrazzjani ta' l-ittra li kont bagħtlu wara l-esperjenza sabiħa li kellna miegħu matul il-festa li għaddiet. Qal ukoll li jieħu pjaċir jisma' aħbarijiet dwar il-komunita' parrokkjali tagħna u li l-esperjenza li għex hawnhekk matul il-festa għada ħajja fih. Il-ferħ li ħass dak inhar għadu jħossu sa l-ġurnata ta' llum. Sejjah il-komunita' parrokkjali tagħna bħala waħda ħajja u ġeneruża fir-risposta lejn l-imħabba ta' Alla. Talbni wkoll sabiex inwassal lilkom ilkoll, komunita' parrokkjali tal-Munxar it-tislijiet tiegħu u l-apprezzament tiegħu lejn l-istess komunita' li hija tant għal qalbu. Filwaqt li żgurana li ser jitlob għalina lkoll, xeħet fuqna lkoll il-Barka tiegħu.
Hawn taħt wieħed jista' jara l-ittra oriġinali.
Il-Ħadd, 13 ta’ Settembru 2009

Prosit... "Double Trouble"!!!Prosit tassew lil Mikaela Bajada, waħada mit-tfal tal-Parroċċa tagħna li l-bieraħ filgħaxija flimkien ma' Francesca Sciberras rebħet il-Malta Junior Eurovision 2009. Għalhekk Mikaela u Francesca ser ikunu jirrapreżentaw lil Malta fil-Junior Eurovision li ser issir fl-Ukranja. Dan huwa unur kbir li Mikaela ser tirrapreżenta mhux biss il-Munxar, mhux biss il-Għawdex, imma l-Malta wkoll, ser tmur f'isimna lkoll!! Prosit tassew u j'Alla ħafna tfal oħra jieħdu l-eżempju ta' Mikaela u Francesca u jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Żgur li anke bħala nsara dan huwa wieħed mid-dmirijiet tagħna, li niskopru t-talenti tagħna u nużawhom għas-servizz ta' l-oħrajn. Mill-ġdid u minn qalbi nawgura ħafna lil Mikaela u lil Francesca li jkomplu jiżviluppaw dan id-don li tagħhom Alla u jferrħu ħafna nies bih. Awguri!!!

D. Tonio Galea
Kappillan

Min jixtieq jista' jisma' u jara s-song ta' Mikaela u Francesca f'dan il-link: http://www.youtube.com/watch?v=M-dped_zid4

L-24 Ħadd matul is-sena


It-Tlieta, 1 ta’ Settembru 2009

Għażiż Dun Joshua Muscat...

"Meta nintrefa' 'l fuq mill-art,
jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja."
Ġw:12:32


Għażiż Dun Joshua,
dan il-kliem li qal Ġesu', int tafu sewwa, taf tajjeb xi jfisser u għamilt esperejnza tiegħu. Il-Mulej Ġesu' qalilna li meta jintrefa' 'l fuq, meta kulħadd kien ser jaħseb li Ġesu' ma' huwa xejn ħlief bniedem ieħor li ħolom li jkun il-messija, għax fil-fatt spiċċa imdendel ma' salib, proprju f'dak il-mument xtaq li tidher il-qawwa ta' Alla. U hekk ġara, għax aħna l-insara nimxu wara xi ħadd li għal għajnejn id-dinja huwa fallut, tilef kull dinjieta ta' bniedem u ma' għandu l-ebda saħħa. Iva, Alla għażel li fid-djugħfija ta' Ibnu bħala bniedem juri l-qawwa tiegħu u jiġbed lil bnedmin kollha lejh.

Għażiż ħabib, int għażilt is-salib biex ikun dak li jmexxik fil-ħajja saċerdotali tiegħek, u Alla għoġbu jagħtik dan il-privileġġ, li forsi f'għajnejna jidher telf, (telf ta' saċerdot żagħżugħ, f'saħħtu, kapaċi jaħdem f'kull qasam tal-pastorali), imma int, għażiż Joshua, minn meta tlajt fuq is-salib tal-marda tiegħek, mhux biss aċċettajt dan is-salib, imma ħadantu miegħek. Mhux biss ħadantu miegħek imma għamilt ukoll esperjenza ta' Kristu, iva rajt li meta kont marid kulħadd kien qiegħed jinġbed lejk. Sakemm stajt toħroġ mid-dar kull fejn kont tmur kien ikun hemm ħafna nies imdawrin miegħek, tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani. Mhux biss minn kull raħal ta' Għawdex imma wkoll mill-Parroċċa fejn kont ġewwa Torin, qatt ma' waqfu jiġu jarawk. Meta mbagħad is-salib sar aktar kifer u kellek tibqa' fuq is-sodda, xorta bqajt tiġbed ħafna nies lejk, tant li meta kont niġi narak kien ikun hemm numru ta' nies jistennew biex jiġu jkellmuk ftit.

Min kien jaħseb li din kienet il-vokazzjoni tiegħek? Li din kienet is-sejħa tiegħek? Min kien jaħseb li f'qasir żmien (qasir għalina l-bnedmin, għax għal Alla dan ma' jeżistix), int ġbidt lejk, jew aħjar ġbit lejn Kristu ħafna u ħafna nies, speċjalment żgħażagħ? Jien żgur li din il-missjoni tiegħek ma' tieqafx hawn, imma se tħalli ħafna u ħafna frott. Nistqar, miegħek għażiż Joshua, li kull meta ltqajt miegħek, fi żmien il-mard tiegħek, u ġejt fejnek jew ħriġna flimkien biex nagħmillek ftit kumpanija, jew nagħmillek xi ftit kuraġġ, kont int dak li timlini bil-kuraġġ, kont int li tferraħni b'dik it-bissima tiegħek li baqgħet fuq wiċċek sa l-aħħar darba li rajtek.

Għażiż Joshua, minkejja li nibki t-telfa tiegħek flimkien ma' ħafna oħrajn, jien ċert li din il-vokazzjoni tiegħek li int għext to the full ser tħalli ħafna u ħafna frott. Nitolbok issa għażiż Joshua biex mis-sema fejn qiegħed tgawdi l-glorja ta' Alla, tbierek lilna lkoll. Bierek il-ġenituri, il-ħutek, in-nepputijiet u l-familja kollha tiegħek. Bierek lilna s-saċerdoti, f'din is-sena ddedikata lis-saċerdot, sabiex ngħixu l-vokazzjoni tagħna skont ir-rieda ta' Alla. Bierek liż-żgħażagħ kollha li tant kienu jħobbuk u urihom li l-ħajja hija sabiħa meta ssir DON kif għamilt int f'kull mument tas-saċerdozju tiegħek.

Għażiż Joshua kompli żomm dik it-tbissima tiegħek u l-barka tiegħek fuqna lkoll li għadna hawn, f'dan il-wied ta' dmugħ. J'Alla kull meta naraw xi rittratt tiegħek nimtlew bil-kuraġġ biex ikun kbir kemm ikun kbir is-salib li nkunu nġorru, nkomplu mexjin b'umilta' kif għamilt int sa l-aħħar.

Grazzi Joshua u narak!!

Habibek

d. Tonio Galea

Il-Ħadd, 9 ta’ Awwissu 2009

Is-Sibt, 8 ta’ Awwissu 2009

Noah’s Ark in Munxar

Ittra ta' apprezzament fuq "l-Arka ta' Noè"
I would like to congratulate Fr Tonio Galea, the Munxar parish priest, who, together with numerous volunteers, organised the recent “L-Arka ta’ Noe” activities so well.
These summer activities for students aged from three to 12 years took place daily at the Parish Centre. They were spread out over three weeks (6 to 24 July) and were packed with hands-on activities for all participants. Every single day, after attending Mass, children played games, worked on various handcrafts, watched short mimes that led to lesson learning and a lot more.
The children were taken on cultural outings every week, which included one to Malta, where they took part in water games, ate pizza and had loads of fun.
All the children complained that the time flew by too fast.
This is the second time Fr Galea took the initiative and achieved fantastic success. His effort should be praised, along with the efforts of Veronica, who came from Italy purposely to lend a hand. Also deserving a mention are the contributions of a good number of animators who helped make the activities such a resounding success.
Eugene Bajada
MUNXAR

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Ġunju 2009