Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


It-Tnejn, 30 ta’ Marzu 2009

"Quote of the Week..."

Every moment
is an experience.
Jake Roberts

Il-Ħadd, 29 ta’ Marzu 2009

Festa ta' l-Ewwel QraraNhar il-Ħamis, 19 ta' Marzu, Festa ta' San Ġużepp, saret il-Festa ta' l-Ewwel Qrara. It-Tfal li din is-sena ser jirċievu lil Ġesu' Ewkaristija fil-qalb tagħhom għall-ewwel darba, nhar il-Ħamis kellhom l-ewwel laqgħa miegħu fis-sagrament tal-Qrar.
Din iċ-Ċelebrazzjoni saret fis-7.00pm fil-Knisja u għalija kienu preżenti t-tfal li kienu ser jiċċelebraw l-Ewwel Qrara flimkien mal-familji tagħhom u l-Katekista. Kienet Ċelebrazzjoni qasira imma fl-istess ħin importanti u sabiħa. Fil-bidu nqrat il-parabbola tar-Ragħaj it-Tajjeb, imbagħad saret spjegazzjoni qasira mill-Kappillan, dwar is-sbuħija ta' dan is-Sagrament ta' l-Imħabba personali li Alla għandu lejn kull wieħed u waħda minna, tant li joffrilna dan is-sagrament.
Wara dan il-mument it-tfal resqu wieħed, wieħed għal Qrar. Dritt wara l-qrar individwali ġiet mogħtija l-Paċi u l-Barka tas-Saċerdot. Iċ-ċelebrazzjoni kompliet billi kif jixraq f'mument ta' festa, ħadna xi ħaġa flimkien. Il-ġenituri ħasbu biex iġibu xi affarijiet ta' l-ikel, sar ukoll cake ta' l-okkażjoni li t-tfal qassmu kollha flimkien. J'Alla dan is-sinjal ta' Festa jakkumpnaja lil kull wieħed u waħda minna kull darba li nirċievu l-maħfra f'dan is-Sagrament.

Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2009

Ġimgħa Mqaddsa


Il-5 Ħadd tar-Randan


Pellegrinaġġ Pawlin

Nhar il-Ħamis, 19 ta' Marzu, filwaqt li ċċelebrajna l-Festa ta' San Ġużepp, il-Parroċċa tagħna organizzat Pellegrinaġġ Pawlin fil-Gżira ta' Malta. Dan il-Pellegrinaġġ kien immexxi mill-Kappillan Dun Tonio Galea u fih ħadu sehem madwar 75 persuna, fosthom it-tfal li f'dik il-ġurnata stess iċċelebraw il-Festa ta' l-Ewwel Qrara. Il-Pellegrinaġġ kien jikkonsisti fi żjajjar lil diversi kappelli u knejjes idedikati lil San Pawl. F'kull Knisja li żorna kienet issir vista ċkejkna, ħsieb dwar il-ħajja ta' San Pawl u mument żgħir ta' talb fis-skiet.

L-ewwel knisja li żorna, kif jidher mir-rittratt ta' hawn fuq kienet dik ta' "San Pawl tal-Ħġejjeġ" li tinsab f'San Pawl il-Baħar. Interessanti li din il-Knisja ma' kienetx minn dejjem fil-post fejn tinsab illum, imma qabel kienet mibnija fejn illum hemm it-torri. Il-Kavallieri ta' Malta peress li fejn kien hemm il-Kappella kien post tajjeb ħafna għat-torri, minħabba d-difiża ta' Malta neħħew il-Knisja u bdew torri.It-tieni knisja kienet il-Parroċċa ta' Ħal Safi, iddedikata wkoll lin-Nafraġju ta' San Pawl. Anke din hija knisja ħelwa u ċkejkna imma miżmuma tajjeb ħafna. F'din il-Parroċċa għandhom statwa ta' San Pawl ta' l-injam, waħda mill-istatwi li jidhru fil-Bolli li din is-sena il-Posta ħarġet fl-okkażjoni tas-sena Pawlina.


Wieħed mill-postijiet Palwini l-aktar importanti huwa l-Katidral ta' l-Imdina, fejn kif tistgħu taraw mir-rittratt ta' hawn fuq, bħalissa fil-Katidral hemm esposta ikona kbira tal-fidda ta' l-Appostlu Missierna San Pawl. F'din l-Ikona jidhru tlett simboli importanti marbuta ma' San Pawl. Ix-xabla, simbolu tal-Kelma ta' Alla li hija mqabbla ma' xalba li taqta minn żewġt ixfar. Il-Ktieb, simbolu ieħor tal-Kelma ta' Alla li Pawlu kien imsejjaħ biex ixandar lill-Ġnus. U s-siġġu, l-post li juri li dik il-persuna għandha l-awtorita' li tkun Appostlu u Pawlu stess jgħidilna li hu kiseb din l-awtorita' minn għand Kristu stess.
Kif konna l-Imdina morna wkoll inżuru l-festa ta' San Ġużepp fir-Rabat, inzertajna hemm kif spiċċa l-Pontifikal u kellna ċ-ċans insellmu lill-E.T. Mons. Arċisqof Emeritus Ġużeppi Mercieca kif ukoll lill-E.T. Mons. Arċisqof Pawlu Cremona.

Post ieħor għażiż għalina l-Maltin u l-Għawdxin hija l-grotta ta' San Pawl, li fuqha llum hemm mibnija l-Parroċċa ta' San Pawl fir-Rabat. Kellna ċ-ċans ninżlu fil-grotta u hemm ukoll għamilna mument ta' talb qasir. It-tradizzjoni tgħidilna li San Pawl kien jgħix f'dan il-post fi żmien li għamel Malta, din il-grotta kienet tinfed ma' dawk li aħna ngħidulhom il-Katakombi ta' San Pawl. Dan huwa post għażiż għax jekk inżommu li hemmhekk kien jgħix San Pawl fi tlett xhur li dam Malta, mela hemmhekk ġiet iċċelebrata l-ewwel quddiesa fil-gżejjer tagħna.
L-aħħar knisja li żorna fi triqtna lejn Għawdex kienet dik tal-Wied ta' Birkirkara. Knisja żgħira ħafna, imma ħelwa u miżmuma tajjeb ħafna. Fost il-pittura li għandha mas-saqaf insibu waħda, probabilment unika fil-gżejjer tagħna, dik ta' San Pawl jiċċelebra l-Ewkaristija.
Naħseb li kienet esperjenza sabiħa ħafna dan il-Pellegrinaġġ Pawlin, mhux biss għax żorna knejjes li forsi qatt ma' dħalna fihom, imma wkoll għax kellna ċans nirriflettu b'mod idfferenti fuq il-ħajja ta' San Pawl.

Ma dawn il-knejjes, ovvjament ippruvajna wkoll inżuru l-Knisja ta' San Pawl tal-Belt, imma peress li l-Belt wasalna kmieni wara nofs inhar u kienet festa pubblika inzerta l-ħin li l-Knisja kienet magħluqa.

"Quote of the Week..."


"All things are difficult

before they are easy"


Thomas Fuller

It-Tlieta, 24 ta’ Marzu 2009

It-3 Ħamis ta' San Pawl - Ħsieb Pawlin


San Pawl lill-Korintin:
"Fih intom stagħnejtu f'kollox,
f'kull kelma, f'kull għerf,
daqs kemm ix-xhieda
ta' Kristu kienet
imwettqa fikom."
(1Kor, 5-6)

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Marzu 2009

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Marzu 2009

"Quote of the week..."


"A man
who dares to waste
one hour of time
has not discovered
the value of life."

Charles Darwin

It-3 Ħadd tar-Randan


Il-Ħamis, 12 ta’ Marzu 2009

It-2 Ħamis ta' San Pawl - Ħsieb Pawlin

San Pawl lill-Korintin:

"Alla hu fidil
u ma jħallikomx tiġġarrbu
aktar milli tifilħu;
jaħseb li mat-tiġrib
jagħatikom il-qawwa
u l-għajnuna
biex tkunu tifilħu għalih".
1 Kor 10, 13b.

L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009

Statwa tar-Redentur

Kienet xewqa ta' ħafna, dik li fil-knisja tagħna jkollna l-istatwa tant devota msejjħa "tar-Redentur", jew aħjar ta' Ġesu' li qiegħed iġorr is-Salib fi triqtu lejn il-Golgota. Il-kelma "Redentur" tfisser ħafna aktar minn raġel li qed iġorr salib għax ikkundanat għal mewt, raġel b'kuruna tax-xewk u kollhu demm. Il-kelma "Redentur" tfisser "dak li ħeles lil xi ħadd", "liberatur", "salvatur". Mela meta nisimgħu l-kelma "Redentur" mhux neċessarjament nifhmu raġel ta' min jitħassru, forsi anke meta mmoru nitolbu quddiem din ix-xbieha, l-ewwel kelma jew ħsieb li jkollna huwa: "miskin". Pero' il-fidi tagħna tgħidilna xi ħaġa aktar minn hekk, dak mhux "miskin", imma kif ngħidu aħna stess "Redentur", għax billi ħa fuqhu s-Salib tagħna, id-dnub tagħna huwa ħeles lilna mid-dnub. Ir-Redentur għandu jfakkarna wkoll li waqt li hu ġarr is-Salib tiegħi u tiegħek, id-dmir tagħna huwa ħafna aktar sempliċi, għax aħna msejjħin inġorru biss is-salib tagħna personali, biex aħna wkoll permezz tas-Salib tagħna tal-ħajja ta' kuljum nilqgħu r-Redenzjoni li ġabilna Ġesu Kristu. Għalhekk meta fil-knejjes tagħna naraw din l-istatwa ma' nieqfux biss fuq il-"miskin kemm bagħta", imma niftakkru li Kristu fuq kollox "SALVANA" u bħal ma' jgħid l-Appostlu Missierna San Pawl: "Bil-għoli kontu mixtrija! Mela agħtu ġieħ lil Alla permezz ta' ġisimkom." 1 Kor 6, 20.
Din l-istatwa sabiħa li issa għandna fil-Knisja tagħna, saret mill-artist Għawdxi Joseph Cutajar Zahara mir-Rabat. Is-Salib tal-Kewba sar mill-mastrudaxxa Paul Curmi (ta' Spiru) u l-istatwa u s-Salib ġew imħallsa minn Salvinu Mercieca (tal-Ġermaniż) u uliedu. Grazzi wkoll lil Kan. Karm Curmi li ħa ħsieb dan il-proġett fuq xewqa tal-familja Mercieca.

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Marzu 2009

It-2 Ħadd tar-Randan


"Quote of the week..."

"Be faithful in small things
because it is in them
that your strength lies."


Mother Teresa