Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


Il-Ħadd, 28 ta’ Diċembru 2008

Il-Concert tal-Milied

Nhar il-Ħadd, 21 ta' Diċembru kellna l-concert tal-Milied, li jkun organizzat mill-Katekisti u l-Animaturi flimkien mat-tfal, l-adoloxxenti u ż-żgħażagħ. Matul dan il-concert il-protagonisti prinċipali jkunu t-tfal tar-raħal tagħna. Kull grupp li jiġi d-duttrina jieħu sehem f'dak li jiġi propost lilhom mill-katekisti tagħna.

Matul dan il-concert kien hemm ftit minn kollox, dejjem b'temi li għandhom x'jaqsmu ma' dan iż-żmien tal-Milied. Kellna żfin, kant, mima, play, kollha ħelwin u kollha żbigħ. Hija tradizjoni li dan il-concert jispiċċa permezz ta' farsa li tkun immexxija minn Alfred Grech flimkien ma' xi atturi promettenti tar-raħal tagħna.
Hija ħaġa sabiħa li tara ġenituri, nanniet, zijiet u qraba oħra, kollha jistennew bil-ħerqa biex jaraw lit-tifel/a jieħu sehem fuq il-palk. Anke it-tfal minn naħa tagħhom ikunu ferħanin ħafna li ser ikun hemm il-ġenituri jew qraba li ġew apposta biex jarawhom jieħdu sehem fuq il-palk.

Grazzi lit-tfal kollha li taw is-sehem tagħhom, grazzi lill-Katekisti u l-Animaturi kollha li jiddedikaw ħafna mill-ħin personali tagħhom għal dawn it-tfal, mhux biss għal concert imma fuq kollox għad-duttrina, ħin li żgur jieħdu l-ħlas tiegħu minn għand il-Mulej.

Is-Sibt, 27 ta’ Diċembru 2008

NOVENA2008

"Ir-Rgħajja l-ewwel missjunarji"... din kienet it-tema tan-novena tal-Milied ta' din is-sena. Kienet mixja u esperjenza sabiħa għal kull min ħa sehem, mixja spiritwali, li wrietna kif ir-Rgħajja, nies passivi u mwarrba minn kulħadd, saru l-ewwel missjunarji, l-ewwel ħabbar ta' Ġesu'.

Ir-Ragħaj li...
1. JISHAR.
2. JIBŻA'.
3. JISMA'.
4. JITLAQ.
5. ISIB.
6. JADURA.
7. JIRREGALA.
8. IĦABBAR.
9. IRODD ĦAJR LIL ALLA.

Dawn kienu d-disa' passi li għamilna flimkien mar-rgħajja. J'Alla matul is-sena l-ġdida, aħna wkoll nibdew nagħmlu l-mixja li għamlu r-rgħajja, biex mhux biss insiru nafu aktar lil Ġesu', imma nwassluh ukoll lill-oħrajn.

Matul din in-novena, kuljum, ġew mogħtija lil kull min ħa sehem, simbolu li jfakkar fit-tema tal-ġurnata. Dan sar grazzi għal xi voluntiera, katekisti u animaturi, li b'paċenzja kbira għamlu dawn is-simboli, madwar mija u għoxrin simbolu kuljum, iġifieri 1080 simbolu magħmula bl-idejn li tqassmu matul in-novena.

Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li għenu fin-novena kif ukoll lil dawk kollha li pparteċipaw. J'Alla jkun hemm ħafna li ħadu ġid spiritwali minn din in-novena.

Dun Tonio Galea
Kappillan

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Diċembru 2008

NOVENA 2008

IR-RGĦAJJA... L-EWWEL MISSJUNARJI
Din hija t-tema tan-Novena 2008 bi preparazzjoni għall-Milied. Din it-tema hija marbuta mal-Missjoni Djoċesana. Hekk kif ir-Rgħajja, nies u ħaddiema sempliċi laqgħu l-messaġġ ta' l-anġli, iltaqgħu mal-Mulej Ġesu' u wara xandru l-isem tiegħu ma' kull min iltaqgħu, hekk ukoll kull nisrani huwa msejjah jagħmel din il-mixja.

Ġranet u Ħinijiet tan-Novena:
Mit-Tnejn, 15 sal-Ġimgħa 19 ta' Diċembru
fis-6.00pm

Is-Sibt, 20 u l-Ħadd 21 ta' Diċembru
fit-8.30am

It-Tnejn 22 u t-Tlieta 23 ta' Diċembru
fis-6.00pm

In-Novena ser tkun bil-powerpoint, kuljum jingħata simbolu li jfakkar it-tema tal-ġurnata.
Hija xewqa kbira fin-Novena ma' nħallu XEJN itellifna milli nieħdu sehem u nieħdu sehem il-FAMILJA kollha.
Dun Tonio Galea
Kappillan

It-3 Ħadd ta' l-AvventIl-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru 2008

L-Erbgħa, 22 ta’ Ottubru 2008

Il-Kampnar...

"Fl-aħħar beda!!" Forsi din kienet l-espressjoni li ħarġet minn fomm ħafna nies. Iva x-xogħol fuq il-kampnar beda... eżattament mhux illum beda, għax kien hemm ħafna xogħol li sar qabel, anke meta kien jidher li donnu kollox wieqaf, xorta waħda kien hemm xogħol li kien għaddej. Imma ssa biex ngħidu hekk, ix-xogħol viżibli, dak li kulħadd kien jistenna beda.

Ix-xogħol li għadu kif beda hija parti minn diversi fażijiet. Issa bdiet l-ewwel fażi, fejn qed jinħatt il-ġebel tal-kampnar, jiġi mmarkat, ġebla, ġebla. Jiġu magħżula l-ġebel li jistgħu jerġgħu jintużaw minn dawk li ma' għadhomx tajbin. X'ħin tinżel l-ewwel biċċa, jkun imiss li jinżlu l-qniepen, li dawn ukoll se jiġu rraġati. Kif jinżel il-kampnar kollhu jkun imiss li jsir bejt tal-konkos fejn minnu ser jitilgħu travi tal-ħadid li ser iservu biex jidendlu l-qniepen magħhom. Dan biex il-piż tal-qniepen (li huwa ħafna għal kampnar żgħir tal-knisja tagħna) jkun fuq il-ħadid u mhux mill-ġdid fuq il-kampnar. Għalhekk wara li jitla' l-ħadid, jitilgħu l-qniepen u fl-aħħar jerġa' jinbena mill-ġdid il-kampnar tal-ġebel.
Ovvjament dan kollhu ser jitlob xogħol u flus, pero' nemmen li bil-għajnuna ta' Alla u ta' kull wieħed u waħda minna, dan ix-xogħol isir u jsir kif imiss.

Dun Tonio Galea
Kappillan.

L-Erbgħa, 1 ta’ Ottubru 2008

Ottubru x-Xahar tar-Rużarju

Ix-xahar ta' Ottubru huwa ddedikat għat-talba tar-Rużarju. Fil-fatt fis-7 ta' Ottubru l-Knisja tiċċelebra l-festa liturġika tal-Madonna tar-Rużarju.
Ir-Rużarju tiwieled fl-epoka medjevali, probabilment fi żmien il-kruċjati. Il-bidu tal-kuruna hija waħda antika ħafna: l-eremiti orjentali kienu jużaw ġebel żgħir ħafna li kienu jdaħħluh fi spaga biex ikunu jafu kemm talb qalu. Il-kuruna għalhekk tirrapreżenta bukkett ta' talb offrut lil Marija.
San Duminku sab fir-rużarju arma qawwija kontra l-ereżija; u kienu d-dumnikani li xerdu din d-devozzjoni permezz tal-konfraternita' tar-rużarju. Fis-seklu XVI il-Papa San Piju V, li kien Dumnikan, għamel it-talba tar-rużarju aktar uffiċċjali fil-knisja, talba li kienet tiġa saret ħafna popolari man-nies.
Il-festa ta' din id-devozzjoni kienet ġiet imwaqqfa mill-istess Papa fis-7 ta' Ottubru 1571 biex titfakkar ir-rebħa f'Lepanto kontra l-flotta Turka, rebħa li waqqfet l-estensjoni ta' l-imperu Tork. Il-Papa interpreta din ir-rebħa bħala grazzja mogħtija mill-Providenza għat-talb li l-poplu nisrani kien għamel lill-Marija permezz tar-Ruzarju.
It-talba tar-Rużajru hija talba li tibqa dejjem attwali u tajjeb li nkomplu nsaħħu din it-talb, speċjalment fid-djar tal-familji tagħna.
Infakkru li din it-talb issir kuljum fil-Knisja tagħna qabel il-quddiesa ta' filgħaxija. Matul dan ix-xahar din it-talba tkun speċjali u għalhekk issir fil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija. Inħeġġeġ lil kulħadd sabix isib ftit ħin u jgħid din it-talba hekk sabiħa, kif ukoll biex matul dan ix-xahar jipprova jgħid din it-talba flimkien magħna fil-Knisja quddiem Ġesu Ewkaristija. L-intenzjoni tat-talba tar-Rużarju f'dan ix-xahar speċjali tkun biex il-Missjoni Djoċesana li ser tibda f'pajjiżna tħalli effett fil-familji tagħna.
Dun Tonio Galea
Kappillan

It-Tnejn, 8 ta’ Settembru 2008

RUMA FIS-SENA PAWLINA

Kienet esperjenza sabiha hafna dik li ghamilna fil-Belt ta' Ruma bejn it-28 ta' Awwissu u l-4 ta' Settembru bhala komunita' parrokkjali fl-okkazjoni tas-sena Pawlina. Konna grupp ta' 27 ruh minn tfal zghar sa anzjani, grupp zghir li kien jirraprezenta l-'komunita parrokkjali kollha kemm hi.

Din il-gimgha kienet imzewqa b'hafna affarijiet, imma l-aktar mumenti mportanti bla dubbju kienu l-visti u c-celebrazzjonijiet li ahna ghamilna f'postijiet ghaziza bhal - San Pietru fil-Vatikan, San Pawl fuor le mura, San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore, Assisi, l-angelus u l-uddjenza tal-Papa - u ohrajn. Imma zgur li l-isbah mument ghal kulhadd kien x'hin tlabna u iccelebrajna l-quddiesa fil-post fejn gie midfun l-Appostlu Missierna San Pawl.
F'dawn il-postijiet gheziez il-quddies kollhu offrejnih ghal komunità parrokkjali taghna u tlabna ghal dawk li l-aktar jehtiegu t-talb taghna.

Jiena nemmen li dan il-pellegrinagg iservi ta' gid spiritwali mhux biss ghal dawk is-27 li gew maghna imma ghal komunità parrokkjali kollha kemm hi. Nixtieq nirrigrazzja lil dawk kollha li hadu sehem f'dan il-pellegrinagg u j'Alla jaghtina s-sahha spiritwali li nehtiegu ghal din is-sena pastorali li ser tibda.

Dun Tonio Galea
Kappillan

It-23 Hadd matul is-sena


It-Tnejn, 25 ta’ Awwissu 2008

XX ERA Meeting 2008

"Jiena Hu, t-triq, il-Verita' u l-Ħajja"... din kienet it-tema ta' l-XX ERA (Eeuropean Rogationists Assosaction) Meeting, li din is-sena sar ġewwa El Collell fit-truf ta' Ġirona fi Spanja. Għal dan il-meeting, ħadu sehem sitt pajjiżi: Italja, Polonja, Repubblika Ceka, Slovakkja, Slovenja u Malta. Aħna, grupp ta' 13, adoloxxenti u żgħażagħ mill-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu fil-Munxar konna nirrapreżentaw il-Malta. B'kollox konna madwar 250 li ħadu sehem, minn tfal żgħar sa kbar fl-eta', imma l-biċċa l-kbira huma adoloxxenti u żgħażagħ.

Il-ġranet tal-camping kienu ħamsa, u kull ġurnata kellha tema partikulari:
1. Jien HU
2. It-Triq
3. Jum ta' Rikonċiljazzjoni u Ħarġa
4. Il-Verita'
5. Il-Ħajja.
F'dawn il-ġranet kellna mumenti żbigħ ħafna, ta' ħbiberija, ferħ, divertiment, talb (kuljum kien ikun hemm adorazzjoni libera' bejn il-11.00pm u 12.ooam li fija dejjem kien ikun hemm għad sabiħ ta' żgħażagħ li liberament kienu jmorru jitolbu). Żgur li wieħed mill-isbaħ mumenti kien meta konna nagħmlu dak li jgħidulhom intergruppi. F'dan il-mument kull grupp li kien hemm kien jiltaqa' ma' grupp ieħor u jaqsam miegħu l-esperjenzi. Aħna kien imisna niltaqgħu ma' grupp Taljan, minn Ruma li barra li għamilna ħbieb magħhom kellna ċans naqsmu ma' xulxin esperjenza qawwija tal-ħajja ta' kuljum, imma fl-istess ħin, esperjenzi li jagħtuk kuraġġ meta forsi tgħaddi minn xi mument diffiċli. Fost il-konklużjonijiet li l-grupp tagħna ħareġ kien hemm li napprezzaw aktar dak kollhu li aħna, aħna u dak kollhu li għandna, li nkunu lesti wkoll biex fil-ħajja tagħna naffrontaw anke mumenti ibsa' fil-ħajja tagħna. Jiena ċert li din l-esperjenza kienet ta' għajnuna kbira biex iż-żgħażagħ tagħna jikbru fil-formazzjoni umana u nisranija tagħhom.

Grupp ieħor ta' tlett subien, flimkien mas-Seminarista Mark Bonello li kien magħna għal din l-esperjenza, kellhom laqgħat differenti adatati għall-eta' tagħhom. L-esperjenza ta' dawn ukoll kienet sabiħa ħafna. Prinċipalment kienet mibnija fuq il-logħob, imma l-iskop kien dak ta' ħbiberija bejn adoloxxenti ta' pajjiżi differenti u dan l-iskop irnexxa għax għamlu ħafna ħbiberiji. Minkejja li kienu adoloxxenti minn diversi pajjiżi, irnexxilhom ukoll jagħmlu play żgħira fl-aħħar serata' li kienet verament ħelwa.
J'Alla dak li irċivew dawk kollha li attendew għal din l-esperjenza, jkunu kapaċi jgħadduh lil sħabhom, sew tal-Munxar kif ukoll dawk li ser jiltaqgħu magħhom meta jmorru lura lejn l-iskola. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil Salvina Saliba u Mark Bonello li ġew miegħi biex nieħdu ħsieb dan il-grupp, żgur li mingħajr l-għajnuna tagħhom ma' stajnix nagħmlu din l-esperjenza sabiħa.

Dun Tonio Galea
Kappillan.