Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


Il-Ħamis, 22 ta’ April 2010

Benedittu ġie u mar...xi riflessjonijiet


Il-Q.T. l-Papa Benedittu XVI ġie u mar. Dam fostna 27 siegħa imma nemmen li ħa gost u ta gost. Il-poplu tagħna laqgħu bi ħġaru u tah merħba kif jistħoqqlu l-aqwa Kap ta’ Stat. Jiena naħseb li l-ebda Kap ieħor fid-dinja m’għandu daqshekk sudditi u allura ma niskantax li kemm dam fostna kaxkar lill-eluf kbar għal warajh. Dan huwa l-Vigarju ta’ Kristu fuq din l-art u fl-eta’ veneranda ta’ 83 sena, ħalla l-Vatikan u tar għal Malta fl-okkażjoni tal-1950 sena min-Nawfraġju ta’ San Pawl fostna fis-sena 60 W.K. Kemm dam hawn, għamel diversi diskorsi mportanti li fihom x’tixtarr u xi ttiegħem imma ħassu ferħan jiltaqa ma’ poplu li fil-maġġoranza għadu jgħożż lil Kristu u t-tagħlim tiegħu. Saħaq biex nissuktaw ngħożżu l-valuri nobbli tagħna u nibqgħu ngħidu ‘le’ għad-divorzju, għall-abort u għal tant pjagi oħra li qed iniżżlu lis-soċjeta’ għarkubbtejja. Talab biex inkomplu nsaħħu l-għaqda tal-familja għax fuq din tinbena kull soċjeta’. Id-diskorsi li għamlu l-President u l-Arċisqof ta’ Malta flimkien ma’ dak tal-Isqof t’Għawdex intlaqgħu tajjeb u kienu ppreparati ferm tajjeb. Il-Media ħaqqha Prosit għax tat ‘coverage’ tassew tajjeb u estensiv ta’ din iż-żjara li serviet biex Malta tkompli tissemma mal-barranin meta tiftakar li kien hawn mal-mitejn ġurnalist ġejjin minn barra l-pajjiż. F’din l-okkażjoni Knisja u Stat ħadmu id f’id biex din iż-żjara setgħet tirnexxi u jekk skond xi ilsna ntefqu l-liri, dawn laħqu l-miri tagħhom u jekk żidna xi kilometru tarmak u xi ftit fjuri, dawn issa se jibqgħu magħna u se ngawduhom aħna.

Sabiħa u kommoventi ferm kienet il-Quddiesa festa li saret fuq il-Fosos tal-Furjana u l-ferħ u l-uċuh ferħana ma naqsux. Is’setting’ kien wieħed tajjeb u t-temp kien ħanin ukoll. Jien kont hemm bħal ħafna Għawdxin oħra u magħna kien hemm il-kwadru tal-Perugino (1619); fraħna meta l-Papa ħalla l-altar u mar fi ħdan il-Madonna Ta’ Pinu u rregalalha “Una rosa d’Oro”. Mro John Galea kompla sebbaħ dik il-għodwa bil-mużika u l-Kor tiegħu. Sett gandlieri artistiċi mill-Bażilika ta’ San Gorġ Victoria komplew żejnu l-altar prinċipali. L-eluf kbar ta’ żgħażagħ li ħonqu l-Valletta Waterfront żgur li ma ddispjaċihomx u dawn taw xhieda ta’ dak li huma, fi kliem l-Isqof t’Għawdex, l-aqwa riżorsa li għandu u jista’ jkollu n-nazzjon. Fir-Rabat ukoll il-Papa ngħata merħba kbira u sellem lill-Appostlu Pawlu li qatta’ xi jiem f’din ix-xaqliba ta’ Malta. L-għadd kbir ta’ tfal u għalliema li mlew pjazza San Gorġ s-Sibt fil-għaxija żgur li jibqgħu jiftakru dik il-lejla. L-atmosfera li ħolqu ma tiddeskrivihiex. Wara kollox kienu qed jiltaqgħu ma’ Kristu (alter Christus) fuq din l-art li għandu biss jinsab il-veru ferħ. Dan il-ferħ il-Papa pprova jgħaddih ukoll lil dawk il-ftit irġiel li sab ħin jiltaqa’ magħhom wara l-battikata tal-Fosos; deher kommoss u wegħidhom mhux biss it-talb tiegħu imma kull għajnuna biex din il-problema, li ma hix ta’ Malta biss, issib tmiem ħelu għal kulħadd.

Issa li Benedittu ġie u mar, importanti li nerġgħu nisimgħu x’qalilna u nqiegħduh fil-prattika biex il-mawra tiegħu fostna ma tkunx ġiet u marret bla frott.

Kav Joe M Attard

It-Tnejn, 19 ta’ April 2010

IL-PAPA BENEDITTU VXI FOSTNA

Żgur li ma' hemmx kliem biex niddeskrivi dak li ħassejna fil-ġurnata tal-bieraħ fejn konna daqshekk qrib tal-Papa Benedittu XVI!! Qrib mhux biss fiżikament, imma qrib għax il-Papa stess għażel li jkun qrib tagħna, bit-tbissima tiegħu, bil-kliem bil-malti, imma fuq kollox bil-messaggi sbieħ tiegħu.

Waqt il-Quddiesa ħassejna lilna nfusna qrib anke permezz tas-Seminarista Daniel Sultana li jiġi fil-Parroċċa tagħna u li kien daqshekk qrib il-Papa.

Mument ieħor mill-isbaħ kien meta l-ġenituri ta' mibki Fr. Joshua Muscat offrew il-Ħobż u l-Inbid lill-Papa, kien mument qawwi ħafna, fejn żgur jitħaltu ma' xulxin, it-tbatija tal-firda, imma wkoll ferħ u paċi li ma tistax tispjega bil-kliem.
M'hemmx dubbju li l-isbaħ mument, speċjalment għalina l-Għawdxin kien x'ħin il-Papa offra l-"warda tad-deheb" lil Madonna ta' Pinu.
Il-Laqgħa taż-żgħażagħ ukoll kienet għalina lkoll waħda speċjali. Il-grupp li konna flimkien il-valletta waterfront ikoll kemm aħna kellna esperjenza sabiħa. Konna kburin naraw lill-tlieta miż-żgħażagħ tagħna jkantaw fil-youthchoir (Antonella Bajada, Gabriella Grech u Jeannine Sammut). Żgur li anke għalihom kienet esperjenza mill-isbaħ li ma huma ser jinsew qatt.
Imma żgur li l-aktar żagħżugħ Għawdxi li kien fortunat u kuntent kien ieħor miż-żgħażagħ tal-Parroċċa tagħna, Brendan Buttigieg li kien fuq il-Katamaran San Pawl, spalla ma spalla ma' l-Papa Benedittu XVI. Brendan qalli li l-Papa staqsih min fejn hu, kif ukoll x'attivitajiet isiru fil-parroċċa tagħna. B'hekk Brendan mhux biss kellhu ċans ikun qrib il-Papa imma wkoll jitkellem mal-Papa fuq il-Parroċċa tagħna.
Kif bdejt dan l-artiklu nerġa' nispiċċa, ma' hemmx kliem biex tifsser biżżejjed dak li tkun għext f'esperjenza bħal din. Jiddispjaċini ghal dawk iż-żgħażagħ li xtaqu jiġu u forsi ma rnexxilhomx, u nispera li dawk li ġew jirrnexxilhom jittrażmettu il-ferħ u l-entużjażmu li ħassejna hemm lil dawk li ma ġewx. J'Alla issa lkoll kemm aħna nkunu NSARA VERI kull fejn inkunu!! VIVA IL-PAPA!!

d.Tonio Galea

Il-Ġimgħa, 16 ta’ April 2010

HAPPY BIRTHDAY!!!

Minn qalbna nawguraw
lill-Papa Benedittu VXI
l-isbaħ xewaqt f'għeluq sninu
u nwegħduh it-talb tagħna.

It-3 Ħadd ta' l-Għid


Il-Ħamis, 15 ta’ April 2010

KUN KBURI LI INT KATTOLIKU

Wieħed Lhudi prominenti Amerikan li jgħix fi Cleveland, Sam Miller li huwa mdaħħal sewwa fid-dinja tan-negozju u li ma hux kattolku bħali, dan l-aħħar irrimarka li ma hu xejn aġir ta’ min ifaħħru l-fatt li l-gazzetti fl-istati Uniti tal-Amerika qed jiftħu attakki kontinwi kontra l-Knisja Kattolika, istituzzjoni hekk importanti f’dak il-pajjiż!
Tafu, qalilna dan il-persunaġġ li l-Knisja Kattolika fl-Amerika qed teduka ‘l fuq minn żewġ miljuni u nofs student kuljum li qed jiswewlha mal-għaxar biljun dollaru u li qed jiffrankaw lill-ekonomija Amerikana mat-18-il biljun dollaru ieħor! 92 fil-mija jibqgħu jistudjaw sakemm jiggradwaw. Fl-Amerika l-Knisja għandha 230 Kulleġġ u Universita’ li jattendu fihom 700,000 student.
Il-Knisja Kattolika tmexxi wkoll sistema bla qligħ ta’ 637 sptar li jilqgħu fihom wieħed minn kull ħamsa fl-Amerika, sew jekk inhuma kattoliċi u anke jekk mhumiex!

Iżda l-Media hawnhekk qed tkun krudila u vendikattiva u qed tipprova tbaxxi u toskura l-Knisja f’dan il-kontinent. Tefgħet it-tort tal-pjaga kollha tal-Pedofelija fuq il-Knisja, li huwa rresponsabbli daqskemm kieku qed twaħħal fiż-Żwieġ il-problema tal-Adulterju.


Sam Miller jgħaddi mbagħad biex jagħti xi figuri li sewwa l-kattolċi jkunu jafu bihom. Ngħidu aħna tnax fil-mija tal-Kleru Protestant li ġie mistoqsi ammettew li kellhom x’jaqsmu sesswalment ma’ xi parruċċan tagħhom; tmienja u tletin fil-mija kellhom imġieba sesswali mhux regulari ma’ oħrajn fil-Knisja Metodista; wieħed u erbgħin fil-mija tan-nisa fil-kleru għaddew minn esperjenzi sesswali mhux mixtieqa waqt li sbatax fil-mija garrbu esperjenzi xejn sbieħ. Sadanittant 1.7 fil-mija biss mill-kleru kattoliku nstab ħati ta’ Pedofelija filwaqt li għaxra fil-mija mill-Ministri tal-Knisja Protestanta nstabu ħatja tal-Pedofelija. U allura joħroġ waħdu l-fatt li din ma hix xi problema tal-Kattolċi.


Studju dwar is-saċerdoti fl-Amerika għadu kif wera li l-maġġoranza kbira tagħhom huma ferħana u kuntenti kif inhuma, anzi jinsabu aħjar milli ħasbu li se jkunu u ħafna minnhom, jekk jingħataw iċ-ċans, jerġgħu jagħzlu l-istess triq anke meta l-Knisja tinsab għaddejja minn dan il-kurrent kollu.

Il-Knisja Kattolika qed tnixxi d-demm mill-pjagi li kkaġunawlha uliedha stess; b’daqshekk ma jfissirx li din l-agunija kollha hija ħtija tal-Knisja. Il-miljuni ta’ membri tagħha sfaw imweġgħa minn ftit saċerdoti li sallum nistgħu ngħidu li rrikonċiljaw ruħħom inkella telqu addirittura.


In-Neguzjant Lhudi ta’ Cleveland li mhux kattolku jħeġġeġ lill-Kattolċi Amerikani biex jimxu b’rashom merfgħuha ‘l fuq. Kunu membri kburin tal –ikbar aġenzija (mhux le tal-Gvern) li għandna fl-Amerika u ftakru x’qal Ġeremija: ‘Morru fit-toroq u fittxu l-passaġġi qodma fejn jinsab it-tajjeb u ssibu serħan għal ruħkom’. Kunu kburin li titkellmu dwar il-fidi tagħkom u tiddefenduha, u kunu konxji ta’ dak kollu lil-Knisja tagħkom qed tagħmel għal reliġjonijiet oħra.


Kun Kburi li inti kattoliku!

Kav Joe M Attard
Victoria Għawdex