Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


Il-Ġimgħa, 19 ta’ Novembru 2010

It-Tlieta, 12 ta’ Ottubru 2010

Grazzi Dun Tonio...Merħba Dun Michael!!

Illum it-Tnejn, 11 ta’ Ottubru, Mons Isqof Mario Grech ħatar lil Dun Michael Said min-Nadur, Għawdex bħala Amministratur Parrokkjali tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu fil-Munxar.

Dun Michael Said twieled nhar it-8 ta’ Jannar 1973 minn Paul (L) u Mary Anne née Borg fir-Rabat, Għawdex. Ġie mgħammed fil-parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. Irċieva s-sagramenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa tan-Nadur.

Dun Michael beda l-edukazzjoni primarja fl-iskola Dun Salv Vella fin-Nadur u għal xi snin kompla l-iskola fi Quakers Hill East Public School ġewwa Sydney l-Awstralja. Lura Għawdex daħal abbati u kien membru tal-grupp tal-vokazzjonijiet. Kien jattendi regolari d-duttrina l-Museum u sar soċju tal-Museum tal-Qasam tan-Nadur.

Hu kompla bl-istudju fil-livell sekondarju fl-iskola tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù. Imbagħad kompla l-istudji postsekondarji fl-iskola Sir M.A. Refalo.

Daħal fis-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex fl-1991. Huwa għamel is-sena intermedjarja fil-parroċċa ta’ Saint Patrick ġewwa Woodbury, fi New Jersey l-Amerika. Dun Michael ġie ordnat saċerdot fil-Knisja Katidrali nhar is-27 ta’ Ġunju 1998 minn idejn l-E.T. Mons Nikol Ġ. Cauchi. Iċċelebra l-ewwel quddiesa solenni fil-parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl fin-Nadur fil-5 ta’ Lulju 1998.

Wara l-ordinazzjoni serva għal tliet snin fil-Parroċċa ta’ Sant’Ugo ġewwa Ruma u ħa kors fil-Pastorale Giovanile fl-Università tas-Salesjani.

Lura Għawdex wettaq ħidma pastorali bħala Religious Counsellor fl-iskola Ninu Cremona u kien direttur tal-Gym tas-Seminarju. Dun Michael ġie msejjaħ biex jgħallem fis-Seminarju Minuri u aktar tard biex ikun assistent surmast fl-istess skola. Ġie assenjat ukoll biex jgħin fl-Oratorju Don Bosco, fejn għal dawn l-aħħar disa’ snin kien immexxi xi gruppi ta’ adolexxenti u żgħażagħ. Baqa’ jagħti għajnuna pastorali fil-parroċċa tan-Nadur, bħala katekist tat-tfal subien tal-Ewwel Tqarbina, responsabbli ta’ Komunità Ewkaristika, jgħin fil-mixja tal-għarajjes għaż-żwieġ u għall-ħajja miżżewġa, u wkoll imexxi laqgħat għaż-żgħażagħ fiċ-Ċentru tal-istess parroċċa.

Il-Ħamis, 22 ta’ April 2010

Benedittu ġie u mar...xi riflessjonijiet


Il-Q.T. l-Papa Benedittu XVI ġie u mar. Dam fostna 27 siegħa imma nemmen li ħa gost u ta gost. Il-poplu tagħna laqgħu bi ħġaru u tah merħba kif jistħoqqlu l-aqwa Kap ta’ Stat. Jiena naħseb li l-ebda Kap ieħor fid-dinja m’għandu daqshekk sudditi u allura ma niskantax li kemm dam fostna kaxkar lill-eluf kbar għal warajh. Dan huwa l-Vigarju ta’ Kristu fuq din l-art u fl-eta’ veneranda ta’ 83 sena, ħalla l-Vatikan u tar għal Malta fl-okkażjoni tal-1950 sena min-Nawfraġju ta’ San Pawl fostna fis-sena 60 W.K. Kemm dam hawn, għamel diversi diskorsi mportanti li fihom x’tixtarr u xi ttiegħem imma ħassu ferħan jiltaqa ma’ poplu li fil-maġġoranza għadu jgħożż lil Kristu u t-tagħlim tiegħu. Saħaq biex nissuktaw ngħożżu l-valuri nobbli tagħna u nibqgħu ngħidu ‘le’ għad-divorzju, għall-abort u għal tant pjagi oħra li qed iniżżlu lis-soċjeta’ għarkubbtejja. Talab biex inkomplu nsaħħu l-għaqda tal-familja għax fuq din tinbena kull soċjeta’. Id-diskorsi li għamlu l-President u l-Arċisqof ta’ Malta flimkien ma’ dak tal-Isqof t’Għawdex intlaqgħu tajjeb u kienu ppreparati ferm tajjeb. Il-Media ħaqqha Prosit għax tat ‘coverage’ tassew tajjeb u estensiv ta’ din iż-żjara li serviet biex Malta tkompli tissemma mal-barranin meta tiftakar li kien hawn mal-mitejn ġurnalist ġejjin minn barra l-pajjiż. F’din l-okkażjoni Knisja u Stat ħadmu id f’id biex din iż-żjara setgħet tirnexxi u jekk skond xi ilsna ntefqu l-liri, dawn laħqu l-miri tagħhom u jekk żidna xi kilometru tarmak u xi ftit fjuri, dawn issa se jibqgħu magħna u se ngawduhom aħna.

Sabiħa u kommoventi ferm kienet il-Quddiesa festa li saret fuq il-Fosos tal-Furjana u l-ferħ u l-uċuh ferħana ma naqsux. Is’setting’ kien wieħed tajjeb u t-temp kien ħanin ukoll. Jien kont hemm bħal ħafna Għawdxin oħra u magħna kien hemm il-kwadru tal-Perugino (1619); fraħna meta l-Papa ħalla l-altar u mar fi ħdan il-Madonna Ta’ Pinu u rregalalha “Una rosa d’Oro”. Mro John Galea kompla sebbaħ dik il-għodwa bil-mużika u l-Kor tiegħu. Sett gandlieri artistiċi mill-Bażilika ta’ San Gorġ Victoria komplew żejnu l-altar prinċipali. L-eluf kbar ta’ żgħażagħ li ħonqu l-Valletta Waterfront żgur li ma ddispjaċihomx u dawn taw xhieda ta’ dak li huma, fi kliem l-Isqof t’Għawdex, l-aqwa riżorsa li għandu u jista’ jkollu n-nazzjon. Fir-Rabat ukoll il-Papa ngħata merħba kbira u sellem lill-Appostlu Pawlu li qatta’ xi jiem f’din ix-xaqliba ta’ Malta. L-għadd kbir ta’ tfal u għalliema li mlew pjazza San Gorġ s-Sibt fil-għaxija żgur li jibqgħu jiftakru dik il-lejla. L-atmosfera li ħolqu ma tiddeskrivihiex. Wara kollox kienu qed jiltaqgħu ma’ Kristu (alter Christus) fuq din l-art li għandu biss jinsab il-veru ferħ. Dan il-ferħ il-Papa pprova jgħaddih ukoll lil dawk il-ftit irġiel li sab ħin jiltaqa’ magħhom wara l-battikata tal-Fosos; deher kommoss u wegħidhom mhux biss it-talb tiegħu imma kull għajnuna biex din il-problema, li ma hix ta’ Malta biss, issib tmiem ħelu għal kulħadd.

Issa li Benedittu ġie u mar, importanti li nerġgħu nisimgħu x’qalilna u nqiegħduh fil-prattika biex il-mawra tiegħu fostna ma tkunx ġiet u marret bla frott.

Kav Joe M Attard

It-Tnejn, 19 ta’ April 2010

IL-PAPA BENEDITTU VXI FOSTNA

Żgur li ma' hemmx kliem biex niddeskrivi dak li ħassejna fil-ġurnata tal-bieraħ fejn konna daqshekk qrib tal-Papa Benedittu XVI!! Qrib mhux biss fiżikament, imma qrib għax il-Papa stess għażel li jkun qrib tagħna, bit-tbissima tiegħu, bil-kliem bil-malti, imma fuq kollox bil-messaggi sbieħ tiegħu.

Waqt il-Quddiesa ħassejna lilna nfusna qrib anke permezz tas-Seminarista Daniel Sultana li jiġi fil-Parroċċa tagħna u li kien daqshekk qrib il-Papa.

Mument ieħor mill-isbaħ kien meta l-ġenituri ta' mibki Fr. Joshua Muscat offrew il-Ħobż u l-Inbid lill-Papa, kien mument qawwi ħafna, fejn żgur jitħaltu ma' xulxin, it-tbatija tal-firda, imma wkoll ferħ u paċi li ma tistax tispjega bil-kliem.
M'hemmx dubbju li l-isbaħ mument, speċjalment għalina l-Għawdxin kien x'ħin il-Papa offra l-"warda tad-deheb" lil Madonna ta' Pinu.
Il-Laqgħa taż-żgħażagħ ukoll kienet għalina lkoll waħda speċjali. Il-grupp li konna flimkien il-valletta waterfront ikoll kemm aħna kellna esperjenza sabiħa. Konna kburin naraw lill-tlieta miż-żgħażagħ tagħna jkantaw fil-youthchoir (Antonella Bajada, Gabriella Grech u Jeannine Sammut). Żgur li anke għalihom kienet esperjenza mill-isbaħ li ma huma ser jinsew qatt.
Imma żgur li l-aktar żagħżugħ Għawdxi li kien fortunat u kuntent kien ieħor miż-żgħażagħ tal-Parroċċa tagħna, Brendan Buttigieg li kien fuq il-Katamaran San Pawl, spalla ma spalla ma' l-Papa Benedittu XVI. Brendan qalli li l-Papa staqsih min fejn hu, kif ukoll x'attivitajiet isiru fil-parroċċa tagħna. B'hekk Brendan mhux biss kellhu ċans ikun qrib il-Papa imma wkoll jitkellem mal-Papa fuq il-Parroċċa tagħna.
Kif bdejt dan l-artiklu nerġa' nispiċċa, ma' hemmx kliem biex tifsser biżżejjed dak li tkun għext f'esperjenza bħal din. Jiddispjaċini ghal dawk iż-żgħażagħ li xtaqu jiġu u forsi ma rnexxilhomx, u nispera li dawk li ġew jirrnexxilhom jittrażmettu il-ferħ u l-entużjażmu li ħassejna hemm lil dawk li ma ġewx. J'Alla issa lkoll kemm aħna nkunu NSARA VERI kull fejn inkunu!! VIVA IL-PAPA!!

d.Tonio Galea

Il-Ġimgħa, 16 ta’ April 2010

HAPPY BIRTHDAY!!!

Minn qalbna nawguraw
lill-Papa Benedittu VXI
l-isbaħ xewaqt f'għeluq sninu
u nwegħduh it-talb tagħna.